Garantievoorwaarden Timyo B.V.

Timyo B.V. biedt u gedurende een bepaalde periode garantie tegen materiaal- en/of constructiefouten aan uw Muon e-bike, indien en voor zover dit volgt uit de hierna volgende garantiebepalingen. Muon E-bikes is een handelsnaam en geregistreerd handelsmerk van Timyo B.V. In de navolgende garantiebepalingen zal Timyo B.V. verder worden aangeduid als Muon E-bikes.

Deze garantievoorwaarden gelden naast de eveneens toepasselijke algemene voorwaarden van Timyo B.V.

Artikel 1 Voorwaarden

1.1 De hieronder genoemde garantieperiode(n) gaat in op de dag van aankoop van de fiets.
1.2 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen waarvan Muon E-bikes heeft vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Muon E-bikes worden gerepareerd, worden vervangen door nieuwe of gereviseerde producten. Muon E-bikes wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Defecte onderdelen worden niet vergoed.
1.3 Muon E-bikes geeft 3 jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten aan het fietsframe en de vaste voorvork.
1.4 Muon E-bikes geeft 2 jaar garantie op het lakwerk van het fietsframe en de voorvork tegen corrosie van binnenuit.
1.5 Voor verende voorvorken geldt een garantietermijn van 2 jaar op materiaal- en/of constructiefouten.
1.6 Voor overige onderdelen geldt, mits goed onderhouden, een garantietermijn van 2 jaar. Deze onderdelen en de wijze van onderhoud staan beschreven in de gebruikershandleiding.
1.7 Voor (te) vervangen onderdelen geldt geen nieuwe garantietermijn. De oorspronkelijke termijn gerekend vanaf de factuurdatum blijft onverminderd van kracht, ook voor het vervangen onderdeel.
1.8 Muon E-bikes geeft 2 jaar garantie op een Lithium-ion accu. Accu's die binnen de garantietermijn door Muon E-bikes als defect zijn getest, worden kosteloos vervangen. Let op:

a. De capaciteit van de batterij neemt af in verhouding tot het aantal laadcycli en de leeftijd. Een capaciteitsvermindering van 15% per jaar valt niet onder de garantie. Lithium-ion accu's verliezen ook capaciteit als ze niet gebruikt worden. Zie het onderhoudsschema in de handleiding van uw Muon E-bike. Bezoek uw Muon E-bikes dealer in geval van problemen met uw accu.

b. Aan het einde van de levensduur dient u de accu in te leveren bij uw Muon E-bikes dealer. Hij zorgt voor de recyclingprocedure.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

2.1 De garantie wordt slechts verleend binnen de in artikel 1 genoemde termijn(en), mits op vertoon van de originele aankoopnota (waarop de aankoopdatum, modelnaam en serienummer van de fiets vermeld staan) en het betalingsbewijs.
2.2 Muon E-bikes kan de garantie weigeren indien de in lid 1 genoemde documenten niet worden getoond, niet volledig zijn, onleesbaar zijn of indien Muon E-bikes anderszins reden heeft de gevraagde garantie te weigeren.
2.3 De garantie is overdraagbaar op voorwaarde dat de in lid 1 genoemde documenten aan Muon E-bikes worden getoond. In geval van overdracht gelden deze garantievoorwaarden onverkort.

Artikel 3 Uitsluitingen

3.1 Garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

 • de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet zijn nageleefd;
 • er sprake is van normale slijtage van onderdelen, of onjuiste montage of onjuiste afstelling van o.a. spaken, banden, ketting, kettingbladen, remmen, kabels, vrijloop, versnellingen en/of derailleur, tenzij er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout;
 • de fiets niet aantoonbaar regelmatig is onderhouden (bijvoorbeeld het niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen) en/of is gerepareerd door een erkende Muon E-bikes dealer;
 • Verkeerde afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters en spaakspanning;
 • onjuiste of onvoldoende smering van draaiende onderdelen of onderdelen waarvoor dit een gegeven is;
 • aanpassingen zijn aangebracht aan de oorspronkelijke staat, zoals het gebruik van onderdelen en/of accessoires die niet door Muon E-bikes zijn goedgekeurd;
 • de fiets, onderdelen en/of accu valschade vertonen;
 • de fiets onjuist en/of onzorgvuldig is gebruikt of niet is gebruikt overeenkomstig de bestemming van de fiets, bijvoorbeeld voor verhuur, wedstrijden en/of commerciële activiteiten, of voor andere doeleinden waarvoor de fiets niet is bedoeld of ontworpen;
 • er schade is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing;
 • schade is veroorzaakt door vervoer op onder meer fietsendragers;
 • de fiets blijft gebruikt worden, ondanks reeds vastgestelde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert;
 • De fiets is betrokken geweest bij een ongeluk.

Artikel 4 Claimgarantie

4.1 Klachten en garantieaanvragen worden behandeld door uw Muon E-bikes dealer. Bij klachten of vragen over garantie is uw Muon E-bikes dealer altijd het eerste aanspreekpunt, aangezien daar de koopovereenkomst is gesloten. Muon E-bikes zal dan definitief beoordelen of er sprake is van garantie. Het betreffende onderdeel wordt ter beoordeling aan Muon E-bikes gestuurd door de betreffende dealer met de aankoopnota en het betalingsbewijs, onder vermelding van de klacht.
4.2 Eventuele (de)montage kosten kunnen door uw Muon E-bikes dealer aan u in rekening worden gebracht.
4.3 Eventuele kosten voor transport van de fiets en/of onderdelen van uw Muon E-bikes dealer naar Muon E-bikes kunnen door uw Muon E-bikes dealer aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Garantiegebied

5.1 Het garantiegebied is beperkt tot Nederland, België, Duitsland, Verenigde Staten en Canada.
5.2 De garantie geldt niet voor transportkosten of risico's verbonden aan het vervoer van uw fiets of onderdeel van en naar Muon E-bikes of uw Muon E-bikes dealer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens de overige aansprakelijkheidsbepalingen is de totale aansprakelijkheid van Muon E-bikes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot herstel of vervanging van het gebrekkige onderdeel. Vergoeding van directe schade is uitgesloten, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Muon E-bikes.
6.2 Indien de beperking in lid 1 in rechte geen stand houdt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat op grond van de desbetreffende overeenkomst aan de koper in rekening is of kan worden gebracht.
6.3 De aansprakelijkheid van Muon E-bikes wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien u Muon E-bikes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij u een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Muon E-bikes ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Muon E-bikes in staat is adequaat te reageren.
6.4 U vrijwaart Muon E-bikes voor alle aanspraken van derden in verband met niet of niet behoorlijke nakoming door u van enige verplichting jegens Muon E-bikes, al dan niet voortvloeiende uit deze voorwaarden.
6.5 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt ongeacht of deze schade of verlies verband houdt met het gebrekkig of niet functioneren van de fiets of aanverwante onderdelen door gebreken of doordat de fiets niet beschikbaar is terwijl deze zich bij Muon E-bikes of een Muon E-bikes dealer bevindt.
6.6 Indien de toepasselijke wetgeving dergelijke uitsluitingen van aansprakelijkheid verbiedt of beperkt, sluit Muon E-bikes haar aansprakelijkheid uit of beperkt deze tot slechts het maximum dat de toepasselijke wetgeving toestaat. Sommige landen verbieden bijvoorbeeld de uitsluiting of beperking van schade voor nalatigheid, grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag, misleiding en soortgelijke handelingen. De aansprakelijkheid van Muon's E-bikes onder deze garantie zal in geen geval verder gaan dan de prijs die voor het product is betaald, maar als de toepasselijke wetgeving alleen hogere aansprakelijkheidsbeperkingen toestaat, zullen de hogere beperkingen van toepassing zijn.

Artikel 7 Online https://www.muon.bike

7.1 Muon E-bikes heeft er alles aan gedaan om de inhoud van haar website zo nauwkeurig mogelijk samen te stellen. In het bijzonder met het oog op een juiste prijsweergave en een correcte omschrijving van haar producten. Niettemin kan Muon E-bikes niet instaan voor de juistheid van alle gegevens en is zij niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze website.
7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle aanbiedingen, waaronder advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Muon E-bikes vrijblijvend.
7.3 Alvorens uw bestelling te bevestigen dient u altijd zorgvuldig te controleren of het juiste product is geselecteerd. U dient bij de bestelling altijd een correct adres te gebruiken.
7.4 Indien er twijfel bestaat over de juistheid van de gegevens die u bij de bestelling heeft opgegeven, kan Muon E-bikes aan de hand van de door u opgegeven gegevens contact met u opnemen. Indien Muon E-bikes u niet kan bereiken en daardoor de gegevens niet kan controleren, is Muon E-bikes gerechtigd de bestelling te annuleren.
7.5 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
7.6 Muon E-bikes stelt u zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte van de ontvangst van uw bestelling. Deze ontvangstbevestiging houdt geen aanvaarding van de bestelling door Muon E-bikes in. Pas als uw bestelling door Muon E-bikes is gecontroleerd en compleet bevonden, de aangeboden betaalwijze in orde is en de bestelde goederen ter beschikking zijn gesteld, en Muon E-bikes uw bestelling om andere haar moverende redenen niet wenst te accepteren, is uw bestelling door Muon E-bikes geaccepteerd. Zolang dit niet is gebeurd, kunnen aan de door u geplaatste bestelling geen rechten jegens Muon E-bikes worden ontleend. Indien uw bestelling wordt geweigerd, wordt u daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Muon E-bikes wijst iedere verantwoordelijkheid af voor eventuele vertragingen of belemmeringen in verband met de eventuele acceptatie of weigering van uw bestelling.
7.7 U kunt bestellen vanaf 18 jaar.
7.8 Voor online gekochte producten gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor fietsen die bij een Muon E-bikes dealer zijn gekocht.
7.9 Voor online gekochte fietsen geldt een bedenktijd van 14 dagen, binnen deze termijn kan de koop geannuleerd worden. Hiervoor neemt u in eerste instantie contact op met uw Muon E-bikes dealer. In overleg met de Muon E-bikes dealer zal Muon E-bikes de annulering afhandelen.